Det er my fokus på hvor rike vi er blitt på grunn av olje & gass, men kanskje ikke så mye fokus på medaljens bakside. I denne sammenheng tenker jeg på miljøet, hva koster det naturen og miljøet? Norge er nok et land som har veldig fokus på nettopp dette, men uansett vil vi aldri klare å forskåne oss mot ulykker og uheldige hendelser. Selve driften og produksjonen i seg selv, har en del uheldige effekter på miljøet i havene våre. Hva produktene våre gjør ved bruk, med tanke på miljøet er en helt annen sak, det har jeg ikke tenkt å sette fokus på nå.

Samspill og demokrati

Norge er et demokratisk land, dette er vel noe alle er klar over. I denne sammenheng betyr det at det er de folkevalgte som legger føringene, det er de som vedtar hvordan vår produksjon skal foregå. Det gjelder både mengde, lokalisering, bruk av teknologi og ikke minst budsjetter til forskning og kompetanseheving.

Miljøvernorganisasjoner

Politisk sett har vi Miljøverndepartementet, av de folkevalgte er det Miljøvernministeren som er satt til å passe på at miljøet blir ivaretatt. Det er i alle fall slik det er tenkt, men det er ikke alltid like lett. Det som kanskje er minst like viktig, er at Norge har miljøvernorganisasjoner, disse er politisk uavhengige og kan jobbe fagmessig og nøytralt.

Miljøet

Under hele prosessen fra leting til transport av olje og gass, blir det store utslipp på havbunnen, vannet og i lufta vår. Dette er ikke uhell eller ulykker, men en naturlig konsekvens av det å drive med slik produksjon. Eventuelle uønskede hendelser, kommer i tillegg til de «naturlige» konsekvensene. Bransjen står for ca. 25% av Norges utslipp av klimagasser, så det er jo en ganske betydelig andel. Til tross for stadig bedre utstyr og rensing, så var det en økning i CO2-utslipp fra 2014 til 2015, men dette skyldtes i hovedsak innkjøringen av gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest. Dette anlegget utvinner LNG-gasser.

Norges største ulykke i Nordsjøen

Alexander Kielland-plattformen som kantret i Nordsjøen i 1980, er ute tvil den ulykken i norsk oljehistorie som krevde flest menneskeliv. Hele 123 mennesker omkom, hvor 30 av dem aldri ble funnet. Denne ulykken medførte ikke noen miljøskader av betydning, dette fordi Alexander Kielland-plattformen var en boligplattform. Det ble så klart satt i gang en omfattende gransking, som endte i en granskingsrapport i 1981. Denne slo fast at ulykken skyldtes at det ene plattformbenet knakk, på grunn av dårlig sveising i foten av benet.

Internasjonalt samarbeid og HMS-bestemmelser

Norge er langt fremme når det gjelder å minimere utslipp fra olje & gassvirksomhet, forurensningsloven regulerer hva som er lovlige og akseptable mengder utslipp. Men det er også HMS-krav med tanke på hvordan operatørene opererer og drifter anleggene sine, det er blant annet et krav om at de til enhver tid bruker det beste og mest moderne utstyret som finnes på markedet. Det er også et internasjonalt samarbeid på dette området, noe som er viktig for de globale utslippene.