Det er mye fokus på hvordan vi forvalter naturressursene, sett i et miljøvennlig perspektiv.

Gass til industri og oppvarming

De siste årene har fokus vært mer og mer, rettet mot reduksjon av utslipp av miljøfarlige gasser. Det er på høy tid at samfunnet tar dette på alvor, både globalt og lokalt – men hva som på sikt er de beste løsningene, er ikke lett å se med sikkerhet. Bruk av fossilt brensel, er jo noen man vil til livs – men dette er en prosess som bare knapt har startet. Bruk av sol-, og vindenergi, er mer aktuelt enn noensinne – og en del steder i verden har man kommet ganske langt med dette allerede. Norge har mye vannkraft, men slik er det ikke i alle land. Bruk av gass er langt mer vanlig i mange land, enn den bruken vi har i Norge. Selv om vi er en stor gassprodusent, går størsteparten av gassen til eksport.

Oppvarming og industri viktigst

Det er her ifølge ekspertene her, svaret på fremtidig gassbehov ligger. Utviklingen på dette området, er viktig for Norge og andre gassproduserende land. Utviklingen av gassbruk som energikilde i kjøretøy, er ikke nevnt som noen viktig – men dette kommer nok av planene om bruk av biogass og elektrisitet på dette området.

Er gass miljøvennlig

Hvilken rolle gassen spiller i EUs miljøprofil og kraftproduksjon, er et tema som stadig oftere er oppe til diskusjon. Vil norsk gass gjøre EU og Europa grønnere, og vil den bringe Europa nærmere målet om et nullutslipps samfunn?

Slik brukes gassen i EU

28 % i kraftsektoren, Industri 20 %, Husholdninger 27 %, Tjenestesektoren 12 %, resten brukes av gassindustrien selv og innen landbruk.

Slik brukes gassen i EU

Hva er styrende for energi- og miljøpolitikk

Det er som sagt et viktig og stort fokus på bruk av fornybar energi, ønsket og behovet for en reduksjon i bruken av fossil energi – det er jo her mye av miljøpolitikken kommer til uttrykk. Det at det er et komplekst område, er det ikke noen tvil om, og det er ikke alltid slik at om et land øker sin bruk av fornybar energi, så reduserer man tilsvarende på fossil energi. Det kan også ligge andre begrunnelser enn miljø, i vurdering og valg av energikilde – ikke minst økonomi.

Men hva som til syvende og sist bestemmer et lands energi- og miljøpolitikk, styres også av mange andre faktorer enn kun fokus på bruk av fornybar energi. Det er totalbildet som er viktig, enten om man snakker om fornybar- eller fossil energi. Hva gir dette oss i sum? Og hvordan ser det totale bildet ut på både kort- og lang sikt.

Økonomi, politikk og leveringssikkerhet

Så tidlig som på 1970-talet var det land som ville redusere oljeforbruket, ikke på grunn av miljø – men på grunn av frykt for makten til OPEC og prisnivå. Dette gjaldt spesielt innenfor oppvarming. Det var slik bruk av mer gass og fjernvarme, for alvor startet i Europa. Land som produserte mye gass selv, var blant annet Tyskland og Danmark.

Men man var også skeptisk til leveringssikkerheten, fra de store gasslandene som datiden Sovjetunionen – og vi skal huske at dette var i «Den Kalde Krigens» dager. Økt etterspørsel av gass, resulterte i høyere priser, og det var en bekymring for at Sovjetunionen skulle tjene for mye penger på sitt salg av gass.