Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy II

Som jeg tidligere har skrevet en del om, skjer det mye innen tungbil sektoren med tanke på bruk av gass som drivstoff.

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy II

I andre deler av verden er ikke gassbruk noe nytt, men vi har ikke hatt noen tradisjon for bruk av annet enn diesel-når det kommer til busser og lastebiler. Kanskje vi kan lære noe av de landene som allerede har brukt dette i mange år? Det er nok ikke alle land som først og fremst tenker miljø, når de benytter seg av gass og ikke diesel. Men om man både kan spare miljø og penger, vil det jo være det beste så klart. Hvordan gassdrevne lastebiler kommer ut prismessig, vet jeg ikke noe om. Ei heller hvordan det totale kostnadsbildet, er ved bruk sammenliknet med dieseldrevne kjøretøy.

Målet er utslippsfrie lastebiler

Volvo Trucks er tydelige på hva deres mål er, men at det enda er et stykke igjen til utslippsfrie lastebiler. De har troen på å gjøre flere tiltak samtidig, men utdyper ikke noe nærmere hva dette konkret går ut på. Det at de satser stort på LNG, er i det alle fall ikke noen tvil. Det er nok en kombinasjon av hva kundene etterspør, og hva de som produsent ser de må tilby i fremtiden. De som ikke utvikler nye løsninger i takt med nye krav og ny teknologi, har nok ikke noen fremtid i denne bransjen.

20-100% reduksjon av utslipp

Det er anslått at naturgass, gir cirka 20% lavere CO2 utslipp enn ved bruk av diesel. Biogass derimot, gir opp mot 100% reduksjon i klimapåvirkningen. Men hvorfor da ikke bruke biogass? Dette har med pris, volum, tilgjengelighet og brukervennlighet å gjøre. Det er mye som skal på plass, for at man kan gå helt over til gassdrevne biler. Men det skjer mye positivt, så bransjen har troen på at man i løpet av noen få år-ser langt flere gassdrevne lastebiler på veiene.

Viktig med lange kjørelengder

For bransjen og samfunnet generelt, er det viktig med en drivstofftype som gjør det mulig å brukes innen langtransport. LNG har en slik egenskap, hvor det er mulig med store tanker som sikrer lange kjørelengder. Tungbiltrafikken i Norge, står for en betydelig del av det totale utslippet. Det er ikke noen tvil, om at det er mye å hente her. Sikkerhet er også en viktig faktor, tekniske løsninger som minimerer risiko for ulykker knyttet til gassbruken-er noe bransjen jobber mye med. Med dette menes hele kjeden, fra transport av gassen, ved tanking og ikke minst ved bruk ute på veiene.

Viktig med lange kjørelengder

Gass og jernbane

Store deler av jernbanenettet i Norge er drevet elektrisk, på de strekninger hvor det er mulig å benytte transport på bane-vil det ha store miljømessige fordeler. En del av de store transportaktørene, bruker i dag jernbane på strekninger mellom landsdelene. Ved å øke kapasiteten og redusere tiden, vil nok enda flere velge transport på bane. Om man ser en slik overgang til bane i større grad enn i dag, samt bruk av gass som drivstoff på veitransport-da begynner virkelig klimaregnskapet å likne noe.

 

 

Comments are closed.