Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Bruk av gass i transportsektoren

I Norge har vi ikke noen tradisjoner med bruk av gass, i alle fall ikke i det daglige til privat bruk. Men det er et faktum at bruk av gasskomfyrer, har økt veldig de siste årene. Men den elektroniske komfyren ligger nok fortsatt langt foran, det vil den nok gjøre i mange år enda. Gassgriller har derimot virkelig tatt av, elektriske griller har jo aldri vært særlig mye brukt. Så det er nok kullgrillene, som har måtte vike plassen for gassgrillene. Selv heller jeg faktisk mot kullet når det skal grilles.

Gassbusser

Nær sagt alle de store byene, men også mange av de mindre byene, bruker helt eller delvis gassdrevne busser. Det har vært diskutert mange ganger, om gass er noe bedre for miljøet enn diesel. Det er vel fortsatt ikke noen faglig enighet om dette, men faktum er at antall gassdrevne busser bare øker i alle fall. Det man skal være klar over at det finnes forskjellige typer gassbusser, foreløpig går de fleste på naturgass, altså fossilt brensel med metan.

Men det er i stadig økende grad tatt i bruk biogassbusser, dette er en gass som produseres av kloakkslam og matavfall. Det jobbes også med å kunne hente ut biogass fra husdyrgjødsel, noe som vil kunne påvirke prisen på denne gassen i riktig retning. I dag er prisen på naturgass lavere, derfor går overgangen til den mer miljøvennlige biogassen litt for sakte.

Bruk av LNG-gass på fartøy

Norge er desidert i verdenstoppen når det gjelder fartøy som bruker LNG-gass som drivstoff, vi har faktisk hele 53 skip av forskjellige kategorier som går på LNG. Til sammenlikning har hele Asia 5 skip, det samme har Amerika. Europa uten Norge har 10 skip. Dette er tall fra 2014.

Bruk av naturgass i Norge

Det at vi nordmenn ikke er noen storforbrukere av gass, er det ikke noen tvil om. I alle fall ikke i våre husholdninger, som står kun for 1% av forbruket. Jordbruk og landtransport står for 3% hver seg, sjøtransport 24% mens tjenesteytende næringer utgjør 5 % av forbruket.

Bruk av LPG (Liquefied Petrol Gas)

De fleste av oss sier propan, men LPG er altså det faglige navnet på denne gassen, men kan også være butan eller en blanding av begge deler. Bruksområdene til denne gassen er typisk for stålverk, matvareproduksjon, oppvarming, sveiseverksteder og landbruk.

Industrien står for 88% av forbruket av denne type gass, kanskje ikke så uventet. Mens bolig og tjenesteytende næringer har 6 % hver. Transportbransjen har fattige 1 %, men her er jo Biogassen på full fart inn.

Bruk av ulike energigasser

Det er noen typer gasser jeg ikke har tatt med, eller i alle fall energikilder. Men de som er beskrevet er de mest brukte. Hydrogen blir også brukt, blant annet til småbiler og busser, men foreløpig ikke i noen stor skala. Tallene er hentet fra 2014, da var det faktisk 25 busser som gikk på hydrogen, og fattige 5 personbiler. Naturgassen er fortsatt den desidert største energikilden som brukes, den utgjør hele 67 %. Til sammenlikning utgjør biogassen 8 %.

Comments are closed.